Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

7090 c960 500
Reposted fromhermina hermina viaslowostwor slowostwor
6357 5df7 500
Reposted frombeer beer viaviva-salvadore viva-salvadore
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viaviva-salvadore viva-salvadore

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viaviva-salvadore viva-salvadore
1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation viapodprzykrywka podprzykrywka
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viapodprzykrywka podprzykrywka
3220 d6f7

medicinasanguis:

no more words needed

Reposted fromzi zi viapodprzykrywka podprzykrywka
2882 9a5a
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viapodprzykrywka podprzykrywka
7856 9254
5067 3832

jemeryl:

outfightingtigers:

@mayorclaypuppington @batterswing

MAJESTIC MAJESTIC MAJESTIC
*blip blorp blip blorp bloop borp*

6936 91a9 500

autumncat:

petits morceaux de strasbourg aujourd'hui !

2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl