Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

9655 2978 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony
6430 c066 500

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele vialittlewhitelies littlewhitelies
7180 7ba6 500
A bat eating grapes
Reposted fromnazarena nazarena viaopuszek opuszek

June 11 2017

Reposted fromthetemple thetemple viadzony dzony
0751 c340
Pablo Picasso by James Lord, 1945
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeeth beeth
6155 84d1 500

thunderstruck9:

Cressida Campbell (Australian, b. 1960), Lilies with Indian Cloth, 1994. Woodblock, 82.3 x 48.8 cm.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabeeth beeth
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaviva-salvadore viva-salvadore
3986 7a2d
1119 33b7
9609 f4ed 500
2361 c78b 500
1367 21e8
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
7558 e3d6 500
Reposted fromemopanda emopanda viaviva-salvadore viva-salvadore
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku vialikearollingstone likearollingstone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl