Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

0595 a895
Reposted byseaweedMerrry98
0592 a4d0
Reposted bytoniewszystko504gatewaytime-outHanzUpPinkpillsdinsudzonypigletSkydelan2708lexxieambivaalentpleassureplasticflowerskittylittermuviell
8629 276b 500
our Elvis
Reposted fromMerrry98 Merrry98
8397 4740 500
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
8161 c64b
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadzony dzony
8322 d699 500
Reposted fromluneth luneth viadzony dzony
Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii.
— kowalewski.
Reposted fromrol rol viadzony dzony
2006 592d 500
Poznań, Poland
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viamehhh mehhh
Reposted fromViolets Violets viamehhh mehhh
9835 7d3a
Reposted fromshar17666 shar17666 viaoldstuff oldstuff
2126 04ee
Reposted fromkurorori kurorori viaabsolem absolem
6601 40da
Reposted fromsecretoflife secretoflife via12czerwca 12czerwca

August 23 2016

0865 00cc 500
Reposted fromrol rol via12czerwca 12czerwca
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika.
— Vonnegut
Reposted fromsercowisko sercowisko
9846 6345 500
Reposted fromRowena Rowena viatoniewszystko toniewszystko
3560 4208
Louis De Funes 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl