Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr via12czerwca 12czerwca
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viahouda houda
Reposted frommefir mefir viahouda houda
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viahouda houda

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viahouda houda
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viahouda houda
1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahouda houda
Youth is the gift of nature, but age is a work of art.
— Stanislaw Jerzy Lec

(via coffeeforthemoon)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahouda houda
1460 8890 500
Reposted fromhagis hagis viahouda houda
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial viapodprzykrywka podprzykrywka
8841 9ec9 500
5268 a9bc 500
9545 abce 500
Reposted frompillank pillank vialittlemouse littlemouse

June 26 2017

1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viahouda houda
5943 d7ad
Reposted fromepi epi viahouda houda
WATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond Rumors
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaviva-salvadore viva-salvadore
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl