Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

9343 10c4 500
Reposted byfriendsAGirlWithNoNameasylopathjoannnarabarbarowyfutureiscomingholymolykotficamycelineczooszaaatanBeyondRealitylovelythings
9340 1234
"Okno na podwórze" Hitchcock i Stewart
Reposted byilovemoviesantprooffilmowa
9332 3c4c
szymborska
2176 fd6a
Reposted frompixielark pixielark viaMerrry98 Merrry98
4371 7ad0 500
Reposted fromthinredline thinredline viaMerrry98 Merrry98
8163 75b2
Reposted fromsaiwala saiwala viaMerrry98 Merrry98
6928 8df5
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaMerrry98 Merrry98
7601 fe65 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMerrry98 Merrry98
9936 9e26 500
Reposted fromhollylodz hollylodz viaMerrry98 Merrry98
0072 766f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaMerrry98 Merrry98
9856 0c49
Reposted fromnightmvre nightmvre viaMerrry98 Merrry98
Biedny kto nie widzi gwiazd bez uderzenia w zęby
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted from61sekund 61sekund viaMerrry98 Merrry98

September 28 2016

W Polsce jesteśmy pierwszym od dwustu lat pokoleniem, które nie ma z czym walczyć. Nie ma okupanta, komunizmu, systemu, który nas ciemięży i musimy go lać po gębie. Nie ma też jasnych drogowskazów: to jest dobre, a to złe. Możemy wszystko. Tylko że z tą wolnością łączy się pewna doza samotności, niemożności realizacji. Jeśli masz do dyspozycji wszystko, to nie masz nic. Jeśli sama sobie nie dasz kierunku, nikt ci go nie da. A jak masz do wyboru trylion opcji, to jest klęska urodzaju.
— Tomek Michniewicz (źródło: http://tnijurl.com/tmwywiad/)
Reposted fromzelka zelka viatoniewszystko toniewszystko
1410 0071
7081 aa43
Reposted frompablafiorella pablafiorella viamehhh mehhh
1959 d758 500
Reposted fromzrazik zrazik viamehhh mehhh
6633 a048 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamehhh mehhh
9553 a58a 500
Reposted fromdusix dusix viamigotanie migotanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl