Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

5559 7fbd
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon vialittlewhitelies littlewhitelies
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vialittlewhitelies littlewhitelies
2375 96eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viapodprzykrywka podprzykrywka
Ani Lestrygonów, ani Cyklopów,
ani Posejdona szalonego nie ujrzysz nigdy,
jeżeli ich nie kryjesz w głębi własnej duszy,
Jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą.
— Konstandinos Kawafis, "Itaka"
4137 bafc 500
Reposted frominto-black into-black via12czerwca 12czerwca

March 10 2019

7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
8613 0665 500
Reposted fromerial erial via12czerwca 12czerwca
1139 9d50 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaverronique verronique
6507 04f9 500
7007 a3bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viazupabiskupa zupabiskupa
5645 65c3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanedreamer insanedreamer
8549 eb5a 500
"Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem..."
/Agnieszka Osiecka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawwannie wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl